Cercar en aquest bloc

jueves, 18 de febrero de 2010

UNA TROBADA MÉS DE TANTES…

UNA TROBADA MÉS DE TANTES…

Trobada: Jordi Molina, Joan Torralba i Jordi Coll.

1. Després de les darreres reunions, posem sobre la taula quines són aquelles persones a les quals inicialment convidarem en el primer número de la revista. Entre els tres components que han propulsat la creació de la revista, ens repartim els contactes que em de convidar. Cada un de nosaltres contactarà amb ells i oferirà la invitació a escriure l’article. En un primer inici, es proposen els contactes en funció dels àmbits i professió en la que treballen. Seguint l’ideari de la revista, la intenció és que aquesta sigui el més plural possible, en aquest sentit, s’intenten seleccionar professionals/tècnics dels diferents àmbits. Tot i així, la revista no tanca les portes a aquelles persones que vulguin escriure un article sense la pertinent invitació. La revista és de tots.

2. Es decideix incloure en la revista una entrevista. Cal “tantejar” quines seran les persones que mostren la seva disposició per a la realització de l’entrevista. Entrevista registrada en magnetòfon i posteriorment transcrita a la revista. Els fundadors d’aquesta plantejaran les qüestions a formular a l’entrevistat.

3. Es parla de crear la revista de forma legal, és a dir, els tres components estan d’acord en dur a terme la seva legalització: estatuts, registre, etc. L’acord al respecte és imminent, només resta iniciar el procés.

4. Es parla del cost de la revista, el seu format i la seva distribució. Es planteja el tema de proposar algun tipus donació per cada revista amb suport paper. Donació simbòlica (1 €, 1,5 €) amb la finalitat de costejar una part dels deutes que se’n puguin generar. Es “baralla” la possibilitat de demanar algun tipus de subvenció de la Generalitat o d’altres organismes/entitats.

5. Pròxim dia de trobada: dia 3 de març a les 19.30 h.

Tarragona, 17 de febrer de 2010

jueves, 11 de febrero de 2010

IDEARI EDUCA43

IDEARI DE LA REVISTA EDUCA43
La publicació que us presentem, neix de la trobada de tres educadors socials i de la necessitat que tenim de que hi hagi debat i reflexió a l’àmbit educatiu. Com molts de vosaltres, per a nosaltres, l’Educació s’estén molt més enllà de la institució o Entitat que acull al professional ja que la visualitzem en tots els llocs de trobada quotidians on les persones tenen relació. És per això que ens hem decidit a crear aquest espai de participació, reflexió, debat i difusió de “lo educatiu”. En aquest sentit volem considerar totes les aportacions que ens voleu fer arribar en qualsevol àmbit educatiu formal, no formal i informal, i també de tots els i les professionals que treballin amb les persones i que vulguin considerar que la relació que estableix amb elles pot esdevenir un fet educatiu si té la intencionalitat de ser-ho. I per això ens interessa. Tots i totes les que vulgueu participar, no només interessa que aporteu les vostres experiències i articles pel fet de pertànyer al col·lectiu “que es dedica a l’educació” sinó que també volem que ens adreceu les vostres propostes, els companys i companyes del camp de la psicologia, psicopedagogia, el treball social, l’àmbit sanitari, l’àmbit de la discapacitat, de la gent gran, de la família.... volem gaudir dels vostres projectes d’intervenció educativa, allà on us dediqueu a fer-los.
Tal com us estem presentant la nostra iniciativa, es configura la següent línia del nostre ideari: volem que aquesta publicació esdevingui un punt de trobada professional; busquem als i les professionals de tots els àmbits, públic, privat i particular que vulguin compartir amb tots i totes, la seva experiència, i en definitiva, el seu saber. Volem que el saber que tots acumulem pel fet de treballar cada dia amb les persones, no es perdi amb la desaparició del projecte o del professional sinó que serveixi perquè altres el puguin aprofitar i fer-lo seu.
Un punt clau del nostre ideari són les persones. Vetllarem perquè totes les persones de les quals parlem i ens parlin es tractin amb el màxim de respecte i consideració, ja que són el més important i l’origen i la finalitat de qualsevol acte educatiu. En relació als professionals que col·laborin ens interessa saber també qui és, a què s’ha dedicat fins ara (sovint des de l’anonimat) i una mica de la seva trajectòria professional (i vital perquè no) per poder-la compartir amb els altres; ens referim específicament a totes i tots els autors dels treballs, els quals volem referenciar tant curricular com visualment (tots i totes tenim una cara).
Les col·laboracions que ens aporteu hauran de ser originals i hauran de respondre a experiències directes, projectes d’intervenció i investigacions que vulgueu difondre, preferentment en llengua catalana (o en llengua castellana si hi ha cap dificultat per fer la traducció). També tindran un lloc destacat les entrevistes a professionals que vulguin compartir els seus coneixements.
El treball en xarxa ha d’ésser una premissa en el camp educatiu i per aconseguir-ho necessitem que les experiències de tots arribin a tothom. El treball en xarxa ha de tenir el seu origen en el coneixement de les experiències i intervencions dels altres per trobar els punts de coincidència, de col·laboració, de participació i de discrepància; i facilitant un espai on compartir-les, en definitiva, estem treballant per fer realitat la xarxa educativa que motiva aquesta publicació.
Per últim, valorem la predisposició dels qui vulgueu participar i col·laborar, i això ens mereix tot el respecte; volem que es respectin els autors i les idees que aquí apareixeran.
No acabarem l’ideari sense explicitar el què no vol ser la vostra revista:
- No vol ser la tribuna de queixes de ningú.
- No s’adscriu a cap organització política ni filosòfica. No obstant, no exclou la
participació personal de ningú.
Amb tots aquests desitjos, i comptant a tots i totes, endeguem aquest projecte educatiu, agraint anticipadament l’atenció que li doneu a la revista i si ho considereu oportú, la vostra col·laboració.
Us hi esperem.

EDUCA43

Primera Trobada

Pressa 1 era. acta EDUCA43
1era. Trobada; Jordi Molina – Jordi Coll
Joan Torralba – Jordi Coll
Temes tractats:
- Nom de la revista : Xatxa educativa, ara es passa a dir: EDUCA43
- Es parla de crear un ideari de la revista, amb la finalitat de pautar unes orientacions respecte aquells documents que es publiquin a la revista. Què vol ser la revista i què NO VOL SER. S’establirà un primer equip de treball on es convocarà als tres fundadors-representants: Molina, Torralba, Coll. La finalitat es crear un document (ideari) que a l’hora de convidar a la gent a escriure a la revista, sigui coneixedora de quins són els criteris/orientacions a seguir (res de temes polítics i/o colors).
- Inicialment es parla de treure la revista de forma quadrimestral, una per estació de l’any. Es posa com ha data límit del primer número de la revista la setmana del 21 al 25 de juny.
- S’acota una extensió màx. per text d’un foli a dos cares o a dos folis a una cara. Estil revista: format A 4, Tamany lletra Arial 12, Interlineat 1,5.
- Es debat sobre el tipus d’articles a publicar, temàtiques, articles d’opinió, tècnics, entrevistes, noticies, etc. (cal aprofundir en el tema i l’estructura)
- Es pretén fer la màxima difusió de la revista: entitats, fundacions, Col·legis Professionals, escoles, etc. Bé de forma digital o bé amb suport paper. S’ha de fer tant públic com sigui possible.
- Es parla de què els articles publicats aparegui: nom de la persona, professió, foto de la persona.
- Es faciliten els mails i telèfons amb la finalitat de mantenir una comunicació fluïda:
- Es crea el mail oficial de la revista : actualment es educa43@gmail.com
- Contrasenya restringida a fundadors:.
- Es parla de facilitar el programa de maquetació als integrants fundadors de la revista: quarkxpress, Scribus, Adobe indesing, altres que puguin ser d’interès.
- S’enviarà mail de pròxima convocatoria.
Tarragona, 22 de gener de 2010